คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิราพร ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ประธานโรงเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณพณัฐ คำมีศรี
ตำแหน่ง : รองประธานโรงเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3