คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไตรภพ คำเบ้า
ตำแหน่ง : ประธานโรงเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีราพันธ์ หลวงแสง
ตำแหน่ง : รองประธานโรงเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3