คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำหล้า คำนะวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองคูณ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0979844835
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร ดวงมะโน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0979899243
ชื่อ-นามสกุล : นายชายแดน มาบวบ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0849153350
ชื่อ-นามสกุล : นายสมดี กองแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0860111413
ชื่อ-นามสกุล : หลวงตาถนอม ฐานวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0999875209
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ แสนย่าง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0808025754
อีเมล์ : sanyang.ti@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางดาวดึงส์ มาลาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0979237091