กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นพรัตน์ คำเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฐานิตา อ่องดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0