กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

เจริญ แสนย่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ