กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลายยูง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ