กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรพินธุ์ ศรีบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ