กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกรวรีภา ภูมิวิรอร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์