ประถมศึกษา

นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์
ครู คศ.1

นางศิริรัตน์ ทิพย์โอสถ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0