คณะผู้บริหาร

นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกุหลาบ ท้าวทะ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลายยูง
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0