ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : สิทธิชัย แก้ววังอ้อ
ตำแหน่ง : ผูัอำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางดาวดึงส์ มาลาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ก.พ. 2558 ถึง 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายชยพล เอ็บมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ก.พ. 2554 ถึง 14 ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ สินเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พ.ค. 2550 ถึง 26 ต.ค. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพักตร์พริ้ง คงชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.ค. 2545 ถึง 23 พ.ค. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล พิชญวิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ก.ย. 2531 ถึง 3 ก.ค. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเจน มีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ก.ค. 2529 ถึง 28 ก.ย. 2531