คณะผู้บริหาร

นายเจริญ แสนย่าง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวกุหลาบ ท้าวทะ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายคณิต ทิพย์โอสถ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลายยูง
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0