พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาภาคบังคับ และพัฒนาสู่ระดับอาเซียน มีระบบบริหารจัดการและประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน