วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านห้วยยาง จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง