ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.  ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยยาง
หมู่บ้านห้วยยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7  ตำบลบ่อเบี้ย   อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180  
มีความเป็นมาสืบเนื่องมาจาก ปัญหากรณีพิพาทดินแดนไทย – ลาว เกิดการต่อสู้รบกันระหว่างไทยกับลาว
ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2527  กองทหารม้าที่ 1 กองทัพภาคที่ 3 ได้ยึดพื้นที่ในเขต สามหมู่บ้าน คือ บ้านใหม่
  บ้านกลาง  บ้านสว่าง การรบครั้งนี้เรียกว่า ยุทธการสามหมู่บ้านเมื่อรัฐบาลไทยได้สั่งให้ถอนทหารออกจาก
สามหมู่บ้านประชาชนในสามหมู่บ้านจึงได้
อพยพติดตามทหารออกมา ทหารได้จัดสรรที่ดินให้บริเวณ ลำห้วยยาง เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน  
  เรียกว่าหมู่บ้านห้วยยาง
   ในสามหมู่บ้านเดิมมีโรงเรียนอยู่   2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านใหม่ 
กับโรงเรียนบ้านสว่าง มีครูสอนอยู่ 9 คน   จึงได้ยุบรวมกันเป็น โรงเรียนบ้านห้วยยาง  
ในวันที่ 8 กันยายน 2527 โดยสำนักการประถมศึกษากิ่งอำเภอบ้านโคก   
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่หมู่ที่   7    ตำบลบ่อเบี้ย      อำเภอบ้านโคก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  
2.  สถานที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180 ตั้งขึ้นเมื่อปี   พ.ศ. 2527  มีเนื้อที่ 10 ไร่  3 งาน  เปิดสอนตั่งแต่ระดับ     ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนรวม 127  คน ผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน1 คน  ครูประจำการ 13  คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และลูกจ้างประจำ (ช่างไม้ 4) จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน

3.  อาณาเขตติดต่อ  
            หมู่บ้านห้วยยางมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ  ดังนี้  
            ทิศเหนือ                                        ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
            ทิศใต้                                              ติดต่อกับบ้านห้วยไผ่ 
            ทิศตะวันออก                               ติดต่อกับบ้านบ่อเบี้ย 
            ทิศตะวันตก                                  ติดต่อกับเขตอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

4.  ลักษณะภูมิประเทศ
........... 4.1   โรงเรียนตั้งอยู่บนเนินเขา  มีหมู่บ้านล้อมรอบ  แหล่งน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างโรงเรียน  
............4.2  ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาน้อยใหญ่  สลับซับซ้อนกันมีพื้นที่ปลูกสร้างบ้านเรือนตามเชิงเขาและริมลำห้วย พื้นที่ทำการเกษตรตามเชิงเขา  บนภูเขา   สภาพพื้นที่โดยทั่วไปป่าไม้ถูกทำลายเพื่อทำไร่เลื่อนลอย 
............4.3  แหล่งน้ำ  ลำห้วยสายหลัก  คือ  ลำห้วยยาง  และอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน 
............4.4  เส้นทางคมนาคมทางบกและทางเดินเท้าเป็นหลัก ถนนสายหลักคือถนนสายห้วยน้อยกา-บ่อเบี้ย 
............4.5  ลักษณะพื้นที่โรงเรียนหมู่บ้านห้วยยางเป็นพื้นที่ ที่มีภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร  
        และอยู่ติดชายแดน ไทย- ลาว 
  
5.  การคมนาคม
ระยะทางในการเดินทางจากโรงเรียนไปอำเภอบ้านโคก    57  กิโลเมตร
ระยะทางในการเดินทางจากโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   100 กิโลเมตร
ระยะทางในการเดินทางจากโรงเรียนไปจังหวัดอุตรดิตถ์   167  กิโลเมตร